Deel deze pagina:

UBO staat voor Ultimate Benefical Owner ofwel 'uiteindelijk begunstigden'. Onder ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO) beschouwt de overheid, de natuurlijke personen die binnen een rechtspersoon (bv. een VZW) de ‘controle’ belichamen. Voor VZW’s zijn dit algemeen beschouwd de bestuurders. Voor sportclubs wellicht het meest courant dus.

KB ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme 

Eind oktober 2018 is er een Koninklijk Besluit in werking getreden met gevolgen voor o.a. VZW’s. Er is daar echter weinig ruchtbaarheid aan gegeven waardoor een aantal betrokken sportorganisaties/sportverenigingen misschien niet tijdig aan deze regel dreigt te voldoen. Het betreft een KB m.b.t. de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme van eind juli 2018. De organisaties op wie het KB van toepassing is, zouden tot eind maart de tijd hebben om daaraan gevolg te geven. Dit betekent dat ook sportverenigingen als VZW onderhevig zijn aan dit KB!

Het is mogelijk dat u hiervan reeds op de hoogte bent gebracht via uw boekhouder, die beroepshalve eerder al verplicht was om voor klanten de ‘uiteindelijk begunstigden’ bij te houden. De wetgever voorziet nu echter (wet 18/09/2017) dat de ‘uiteindelijk begunstigden’ moeten worden bijgehouden in een register. Dit register draagt bijgevolg de naam ‘UBO-register’

 Concreet komt het er op neer dat vennootschappen e.a. juridische constructies (dus ook VZW’s) hun uiteindelijke begunstigden moesten identificeren tegen uiterlijk 31 maart 2019. Er is momenteel evenwel uitstel verleend voor de eerste aangifte, waardoor je hier nog tijd voor hebt tot 30 september 2019.

Identificatie kan door die personen te registreren in het daartoe door F.O.D.-Financiën voorziene register. Daarbij dient men ook de accuraatheid van de gegevens te checken en zich niet enkel te baseren op de gegevens die al werden doorgegeven aan de griffie (bv. adres stichters en leden Raad van Bestuur). Wijziging van deze uiteindelijke begunstigden, dient men binnen de maand in het UBO-register aan te passen. Dit is dus iets dat sportverenigingen best ook in de toekomst niet uit het oog verliezen, bijvoorbeeld n.a.v. wijzigingen in de Raad van Bestuur of wijzigingen van de machtiging om de vereniging te vertegenwoordigen. Dit kan via deze link, een applicatie van de overheid.

Boetes bij niet naleven!

Bij niet-registratie kan de federale overheid de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen en riskeert die een boete die kan oplopen van € 250 tot € 50.000! Dit is een te vermijden aanslag op de beperkte spaarrekening waarover sportverenigingen doorgaans beschikken.

Hoe registreren?

De registratie kan gebeuren door

  • zelf de ‘uiteindelijk begunstigden’ in te voeren in het register via de hoger vermelde link, aan te melden bij de toepassing (externe link) op het MyMinFin-portaal (voor burgers) of MyMinfinPro (voor de wettelijke vertegenwoordigers), of 
  • de registratie te laten gebeuren via de boekhouder van uw vereniging (via volmacht).

Meer info

Op de website van VSF/ DynamoProject kan u alle informatie hieromtrent ook nog eens doornemen.

Via deze link kan je ook nog info downloaden.

 

Sponsors

Sponsors