Deel deze pagina:

THUIS - De coronacrisis en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen genoodzaakt ons als federatie om ook voor het laten doorgaan van de Algemene Vergadering, oorspronkelijk gepland op 21 maart jl., aanvaardbare alternatieven te zoeken. Immers, de dojo’s zijn momenteel wel gesloten en de clubactiviteiten draaien op een zeer laag pitje, maar dat neemt echter niet weg dat de VJF als sportfederatie blijft werken voor haar leden want ook na de coronacrisis zal er aan judo worden gedaan. Als federatie blijft het dan ook ‘business as usual’.

Vandaar dat de Raad van Bestuur heeft beslist om voor de eerste keer in de geschiedenis van de VJF een Algemene Vergadering ‘OFFLINE’ te houden. 

Wat betekent dit concreet?

Via deze pagina krijgt u, net zoals tijdens een normale AV, de rapportering van de verslagen van de Voorzitter, Secretaris-Generaal, Penningmeester, enz. en kan je de toelichting van deze verslagen via videoboodschap bekijken, maar niet in livestreaming. Vandaar ook de term ‘OFFLINE’ AV. 

De volledige procedure staat hieronder beschreven. Alle leden krijgen ook een uitnodiging via mail. 

Stemmen zal ook mogelijk zijn op de dag van de AV OFFLINE en dit voor een langere tijdspanne waardoor iedereen de nodige tijd krijgt om zijn stem te laten gelden.

Procedure

 1. Aankondiging en agenda via de website en e-mail naar de clubs.
 2. Volmachten: het reglement van de volmachten blijft geldig mits volgende aanpassing: het ondertekende document wordt per e-mail naar AV2020@vjf.be doorgestuurd. Om geldig te zijn moet het document uiteindelijk op woensdag 13 mei (24h00) aangekomen zijn, liefst vroeger. (Volmacht en Volmachtformulier club naar club). Ondanks dat de deadline in principe ondertussen verstreken is, mogen jullie nog tot vrijdag 12:00 inschrijven voor de AV ‘offline’. Dit is nodig om zaterdag te kunnen stemmen!
 3. Vragen: de gevolmachtigde vertegenwoordiger kan zijn vragen per e-mail naar AV2020@vjf.be doorsturen tot de vierde dag vóór de vergadering. De vragen en de antwoorden worden op de website gepubliceerd voor zoverre ze niet schadelijk zijn voor de federatie.
 4. De vertegenwoordiger ontvangt de stembrief (link die je op 16 mei krijgt) en nodige informatie op het aangeduide e-mailadres en kan stemmen op zaterdag 16 mei van 9.00 tot 22.00 uur
 5. Er is geen aanwezigheidsquorum voor de gewone beslissingen. Onthoudingen tellen niet mee, noch in de teller, noch in de noemer. Het voorstel is goedgekeurd wanneer het aantal ja-stemmen groter is dan het aantal neen- stemmen.
 6. De statutenwijziging kan niet gestemd aangezien niet voldaan is aan het quorum (2/3 van de leden)
 7. Publicatie op de website na 2 werkdagen.

 

Datum OFFLINE AV 2020

De datum wanneer deze OFFLINE AV zal doorgaan is zaterdag 16 mei.

Hieronder zal de dagorde te zien zijn, waar alle links naar de bestanden en videofragmenten aanklikbaar zijn. Ook zien jullie hier de vragen en topics waarvoor gestemd dient te worden.

 • Woordje van de Voorzitter

 

 • Woordje van de Secretaris-Generaal

 

 • Woordje van de Financieel Beheerder

 

 • Woordje van de Operationeel Manager

 

Hieronder kunnen jullie ook videofragmenten zien over de verschillende commissies en onderdelen van de federatie.

 

 • Verslag wedstrijdorganisatie Commissie (WOC)

 

 • Trainersopleidingen

 

 • Kwaliteitslabel Tornooien

 

 • Verslag Commissie Graden & Techniek (CGT)

 

 • Verslag Commissie Judo voor Allen (CJvA)

 

 • Verslag CJvA : werkgroep 55+

 

 • Verslag Topsport

 

 • Verslag Scheidsrechterscommissie (SRC)

 

 • Bijdrage leden - clubs (blijft onveranderd)

 

Documenten

Statuten VJF

Jaarverslag 2019

Financieel Verslag 2019

Begroting 2020

Functieprofielen 2021 BO VJF

Kandidaturen

Kandidatuur RvB Peter Vermeir

 

 

Resultaten stemming

 

Sponsors

Sponsors