Deel deze pagina:

 

 

 

 

 

Adviezen van de ethische commissie aan de VJF

Advies nr. 1  - maart 2018

Concrete adviespunten en acties

Adviespunt 1 : Onafhankelijk e-mail adres

In functie van het garanderen ten aanzien van de potentiële melders van vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, beveelt de ethische commissie aan om een e-mailadres onafhankelijk van de judofederatie te voorzien. Bij voorkeur wordt de domeinnaam @ethischecommissie.vlaanderen (of @ethischecommissie.be) door het departement Sport Vlaanderen verworven en krijgen enkel de respectievelijke API in de respectieve federaties toegang tot dit e-mailadres, voor zover de betrokken federatie voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen inzake ethische sportbeoefening, bv. het instellen van een via Sport Vlaanderen te verspreiden model van tuchtreglement, specifiek gericht op grensoverschrijdend gedrag. Voor de judofederatie zou dit dan >judo@ethischecommissie.vlaanderen< worden met unieke toegang voor de API.

Acties VJF:

 • Voorstel opmaken aan Sport Vlaanderen om onafhankelijk emailadres op te richten per sport/federatie
 • Voor VJF werd inmiddels  ethiek@vjf.be opgericht waar de meldingen rechtstreeks bij de API VJF toekomen.
 • API VJF heeft domeinnaam @ethischecommissie.com aangekocht

Adviespunt 2: Een duidelijk kenbaar aanspreekpunt voor alle meldingen

Stimuleren gebruik één duidelijk kenbaar voorziene meldpunt.

De sportwereld moet zich wapenen op diverse wijzen (informatie, opzetten detectiestructuren, voorzien van specifieke sanctieprocedures, …) tegen (S)GG.

Procedures moeten uitgewerkt worden om (S)GG te voorkomen. De VJF werd door omstandigheden in een voortrekkersrol geduwd en zal nu met blijvende inspanningen deze rol verder op zich nemen.

Acties VJF:

 • VJF blijft zich verder inzetten bij het beleid rond EVS en voert verder een beleid rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (S)GG in samenwerking met de EC
 • Enige meldpunt voor  (S)GG is ethiek@vjf.be. VJF dient het gebruik van dit enige meldpunt verder te promoten bij de clubs en leden.
 • Communicatieverantwoordelijke aanstellen vanuit de VJF om indien nodig derde partijen te woord te staan.

Adviespunt 3: Ethische commissie aanstellen en kenbaar maken in het veld

Aanstellen ethische commissie VJF en een actief werkend API-systeem.  

De overheid werkt ook aan diverse nuttige en interessante initiatieven en instrumenten inzake grensoverschrijdend gedrag. Recent namen de federatie-API en de verantwoordelijke ethiek deel aan een tweedaagse opleiding voor API’s georganiseerd door ICES en Sensoa.

De verdere ondersteuning van de ethische commissie als permanent orgaan van de VJF moet vanzelfsprekend worden. Daarom is het nuttig dat de clubs en leden van de VJF vertrouwd raken met de ethische commissie en de leden van de ethische commissie leren kennen.

Acties VJF:

 • De API staat in contact met verantwoordelijke ethiek binnen de VJF
 • De EC heeft zichzelf voorgesteld op de AV van de VJF op 18/03/2018
 • De API en advocaat VJF waren aanwezig op het Doorstartmoment SGG op 19-02-18
 • De API en de verantwoordelijke Ethiek volgden de 2 daagse API opleiding op 26-02-18 en 14-03-18
 • Organisatie van de Provinciale toer onder leiding van API in samenwerking met de verantwoordelijke ethiek VJF. Zo kan de EC zich dichter gaan profileren naar de clubs toe

Adviespunt 4: Tuchtreglement en tuchtprocedure afstemmen op (S)GG

De ethische commissie beveelt aan het tuchtreglement en de tuchtprocedure VJF af te stemmen op de realiteit van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Het tuchtreglement dient aangepast te worden door invoeging van een luik grensoverschrijdend gedrag of de tuchtrechtelijke strafbaarstelling van dergelijk gedrag. Het is ook aangewezen de structuur van de tuchtcommissies aan te passen en ook de bezetting van deze tuchtorganen door te lichten om na te gaan of deze nog voldoende is afgestemd op volstrekte onafhankelijkheid, deskundigheid en affiniteit met sport in het algemeen.

Sport Vlaanderen heeft een externe juridische partner opdracht heeft gegeven een modeltuchtreglement op te stellen dat ter beschikking zal worden gesteld van de sportfederaties. Het model van tuchtreglement zal een belangrijk instrument zijn in het uniformiseren van de tuchtrechtelijke afhandeling binnen de sportfederaties, met niettemin aandacht voor de eigenheid van elke sport.

Het lijkt de ethische commissie aangewezen om in deze complexe materie een gezamenlijk of overkoepelend orgaan op te richten om de tuchtafhandeling van grensoverschrijdend gedrag te organiseren. De sportfederaties kunnen best samenwerken, zoals zij ook al deden voor de dopingafhandeling ten aanzien van elitesporters met het Vlaams Doping Tribunaal. Deze structuur is er al en misschien bestaat de mogelijkheid hierin ook een luik tucht grensoverschrijdend gedrag op te zetten (onderzoeksinstantie, tuchtcommissie). De expertise kan zo voor alle zich aansluitende sportfederaties dienstig zijn.

Acties VJF:

 • Opvolging overkoepelend modeltuchtreglement is lopende en wordt opgevolgd door de EC
 • EC voorziet gepaste maatregelen (opname in HR) om tegen een betrokken lid waartegen een klacht loopt op te kunnen treden
 • Bekijken koppelen vlaggensysteem (groene-gele-rode-zwarte vlag) om strafmaat (aanmaning-verwittiging-schorsing-uitsluiting enz) HR te bepalen + benoemen in HR.
 • Bestaande gedragscodes aanpassen :
  • Posters per doelgroep => toevoegen item (S)GG en herdruk posters
  • Gedragscodes sjabloon clubs => evalueren en aanvullen met item (S)GG
 • Bekijken incentive voor clubs die Ethisch goed bezig zijn? Label ethische club?
 • 1 Strip Kim en Ono rond (S)GG voorzien in JC => vb met boegbeelden Kim en Ono Item uit te tekenen volgens vlaggensysteem gerelateerd naar judo toe.

Adviespunt 5: Aanstellen lokale club API's

Het API heeft onder meer als doel de drempel voor meldingen te verlagen. Een melding aan het API kan in alle vertrouwen en zonder enige formaliteit gebeuren door eenvoudig een e-mailbericht te zenden aan het e-mailadres van de API. De melder heeft de zekerheid dat zijn of haar bericht in uiterste discretie wordt behandeld en zeker enig antwoord krijgt.

De ethische commissie wil alle judoka’s oproepen om grensoverschrijdend gedrag bij zichzelf of bij anderen consequent te melden. Het installeren van lokale API of club-API zal hierbij van belang zijn (drempelverlagend). De VJF dient hiertoe een systeem op te zetten, waarin ook opleiding van de lokale API is gewaarborgd.

VJF volgt de jaarlijkse , aanstelling en registratie lokale club API op die het meldpunt vormen voor jongeren en trainers binnen de club. VJF dient de clubs blijvend te stimuleren om een API aan te stellen. Clubs die zich in regel stellen zouden dan van de VJF een keurmerk en eventuele beloning kunnen ontvangen. Clubs die het moeilijk hebben om een API aan te stellen kunnen tijdelijk ondersteuning krijgen van de API VJF.

Acties VJF:

 • Organisatie van de Provinciale tour onder leiding van API VJF in samenwerking met de verantwoordelijke ethiek VJF. Zo kan de EC zich dichter gaan profileren naar de clubs toe. Het is de bedoeling om club-API’s te vormen en aan te stellen binnen de club.
 • Incentive naar clubs welke een lokale-API hebben aangesteld door opnamen in Jeugdjudofonds als criteria en opleiding telt ook mee als verplichte bijscholing coach
 • Uitwerken label “ethische club”
 • Voorzien veld registratie club-API in clubdatabase
 • Opvolgen van clubs welke nog geen lokale API hebben aangesteld op eind 2018

Adviespunt 6: Melden feiten aan API VJF - Bepalen ernst te melden feiten

Alle feiten kunnen gemeld worden aan de API. Opdat het door het API en vervolgens de ethische commissie behandeld kan worden moet er vanzelfsprekend een verband met de judosport zijn. Als dit niet het geval is, zal het API niettemin de melder toch antwoorden, in die zin.

VJF dient aan haar leden clubs uit te leggen welke feiten nuttig aan het API en zo de ethische commissie gemeld kunnen worden. De EC wil de VJF hierin informatief en logistiek ondersteunen en haar medewerking aan verlenen. (bv. door middel van mailing, website).

Het vlaggensysteem “Sport, een spel met grenzen” van ICES moet nog meer gepropageerd worden. Het vlaggensysteem is een zeer duidelijk en handig systeem dat ook kan bepalen welke feiten via het API gemeld kunnen worden. Dit vlaggensysteem moet kunnen dienen als basis voor omschrijving/toetsing van tuchtfeiten die behandeld worden door de tuchtcommissie.

Ook de Bushido (Internationale gedragscode judo, bestaat al jaren, uniek waardensysteem voor jonge en gevorderde judoka’s) lijkt integraal deel te moeten uitmaken van de trainersopleiding en de opleiding van de leden van de tuchtcommissie.

Acties VJF:

 • Verder uitwerken project Bushido:
  • Verdere uitleg andere Bushido codes in volgende judocontacten
  • Bushido code judo meer “in the picture” zetten binnen de clubs. Vb door banner te gebruiken binnen de clubs en op tornooien
  • Bespreken mogelijkheid VTS om stukje Bushido op te nemen in initiatorcursus Kan zowel in theoretische algemeen gedeelte (module 1) als in sporttechnisch gedeelte (module 2)
  • Uitwerken en bedenken oefeningen rond Bushido voor de judoka's (6de kyu, vb gezelschapsspel?).

Adviespunt 7: Ethische luik herkenbaar op startpagina VJF.

VJF dient nog meer de clubs bewust te maken van het begrip ethisch sporten in het algemeen en het onaanvaardbare van grensoverschrijdend gedrag in het bijzonder. Dit kan door regelmatig, periodiek, de aandacht te trekken op de boodschap, zonder noodzakelijk te problematiseren. De website, eventueel gelinkt aan regelmatige gerichte mailing (of gebruik van sociale media), is hierbij cruciaal.

Het ethisch luik is op de website van de VJF verborgen onder de link clubs. Het ethisch luik zou op de startpagina direct bruikbaar moeten zijn en bovendien in het oog moeten springen.

Acties VJF:

 • De VJF website zit momenteel structureel zo in mekaar dat men geen extra thema in het menu kan steken bovenop de vier structuurblokken.
 • De VJF gaat bekijken om dit beter zichtbaar te maken in huidige structuur van de website
 • VJF werkt enkele voorstellen uit om rubriek ETHIEK beter zichtbaar te maken of op de frontpagina te brengen. 
 • EC bekijkt om inbreng te doen in nieuwsbrief rond ethische zaken.

Adviespunt 8: Bepalen procedure voor doorverwijzen van meldingen

Het kan voorkomen dat een aantal meldingen, al dan niet onafhankelijk van elkaar, betrekking hebben op eenzelfde persoon als mogelijke pleger van feiten van grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor werd al duidelijk gesteld dat de ethische commissie zelf geen zaak aanhangig maakt bij een tuchtorgaan of enige andere bevoegde instantie. Niettemin kan zich de situatie voordoen dat de leden van de ethische commissie hun ogen niet kunnen sluiten voor bepaalde meldingen, op gevaar zich schuldig te maken aan schuldig verzuim of minstens niet te voldoen aan hun burgerplicht.

De ethische commissie oppert dat nagedacht moet worden over een procedure of systeem waarbij de VJF of enige andere bevoegde instantie desgevallend over bepaalde meldingen ingelicht kan worden. De ethische commissie wil zelf hierover advies inwinnen bij bevoegde en deskundige personen of organisaties, zoals ICES, om tot een mogelijke oplossing voor deze bekommernis te komen.

Acties VJF:

 • De EC zal zelf een actieplan maken rond doorverwijzing naar tuchtcommissie en verantwoordelijke ethiek VJF kan hierbij betrokken worden.

Adviespunt 9: Reglementering leden clubs aanpassen aan het vernieuwde huishoudelijk reglement

Het valt aan te bevelen dat de clubs, leden van de VJF, hun eigen (lokale) statuten en eventuele huishoudelijke reglementen of tuchtreglementen afstemmen op de (nog aan te passen) tuchtreglementen van de VJF en de gedragscode voorgesteld door de VJF, met aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.

De afspraken dienen op bondige, heldere wijze opgefrist te worden voor de bestaande individuele leden en gecommuniceerd te worden aan de nieuwe individuele leden.

Even zeer nuttig worden periodiek (minstens jaarlijks) regels inzake kledij, hygiëne, EHBO, het verloop van de examens enz. opgefrist bij de judoka’s. Hiertoe adviseren we om de gediplomeerde trainers regelmatig en op een verplichte wijze te laten bijscholen in bovengenoemde onderwerpen.

Acties VJF:

 • Uitzoeken ethische, actuele, judo gerelateerde items om een bijscholing rond te verzorgen
 • Clubs blijvend stimuleren om bijscholingen rond ethiek te volgen => beloning? Bekijken welke incentives mogelijk zijn voor clubs die zich inzetten voor ethische thema’s

 

Sponsors

Sponsors